ប្រទេសចំនួន ១០ជាសមាជិកអាស៊ាន បានឆ្លងវីរុសកូវិដ១៩

គិតត្រឹមម៉ោងចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស បានឆ្លងវិរុសកូវិដ១៩ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកព្យាបាលជា និងបានស្លាប់៖
១ – ម៉ាឡេស៊ី (Malaysia) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ១,៦២៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ១៨៣នាក់ អ្នកបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន ១៦
២ – ថៃឡង់ (Thailand) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ៩៣៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥២នាក់ អ្នកបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន ៤
៣ – ឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ៦៨៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់ អ្នកបាត់បង់ ជីវិតមានចំនួន ៥៥
៤ – សិង្ហបុរី (Singapore) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ៥៥៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៥៥នាក់ អ្នកបាត់បង់ ជីវិតមានចំនួន ២
៥ – ហ្វីលិពិន (Philippines) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ៥៥២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២០នាក់ អ្នកបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន ៣៥
៦ – វៀតណាម (Vietnam) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ១២៣នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៧នាក់ មិនមានអ្នកបាត់បង់ ជីវិតដោយវីរុសកូវិដ១៩នោះទេ
៧ – ប្រ៊ុយណេ (Brunei) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ១០៤នាក់ មិនទាន់មានអ្នកជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ ជីវិតដោយវីរុសកូវិដ១៩នោះទេ
៨ – កម្ពុជា (Cambodia) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ៩៣នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០៦នាក់ មិនមានអ្នកបាត់បង់ ជីវិតដោយវីរុសកូវិដ១៩នោះទេ
៩ – មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ០២នាក់ មិនទាន់មានអ្នកជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ ជីវិតដោយវីរុសកូវិដ១៩នោះទេ
១០ – ឡាវ (Laos) ៖ អ្នកឆ្លងមានចំនួន ០២នាក់ មិនទាន់មានអ្នកជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ ជីវិតដោយវីរុសកូវិដ១៩នោះទេ៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២