បច្ចុប្បន្នភាពបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស បានរងគ្រោះ ដោយសារវីរុស COVID-19 មានប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩

បច្ចុប្បន្នភាពបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស បានរងគ្រោះ ដោយសារវីរុស COVID-19 មានប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ (ប្រភពតួលេខពី WHO & CDC) គិតត្រឹមម៉ោងចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមសារព័ត៌មាន TOWN NEWS តាមដានវិវត្តន៍នៃការឆ្លងជំងឺវីរុសកូវីដ១៩៖
សរុបចំនួនប្រជាជន អាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស បានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ៖ ១២,៥៤៧នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន៖ ២,២៨៤នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៖ ៤២៣នាក់
១ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី (Malaysia) សរុបចំនួន ៣,៤៨៣នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៩១៥នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៥៧នាក់៕
០២ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស ហ្វីលីពីន (Philippines) សរុបចំនួន ៣,០៩៤នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៥៧នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ១៤៤នាក់៕
០៣ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស ថៃឡង់
(Thailand) សរុបចំនួន ២,១៦៩នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៦៧៤នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ២៣នាក់៕
០៤ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia) សរុបចំនួន ២,០៩២នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៥០នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ១៩១នាក់៕
០៥ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស សិង្ហបុរី (Singapore) សរុបចំនួន ១,១៨៩នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ២៨២នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ៦នាក់៕
០៦ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស វៀតណាម
(Vietnam) សរុបចំនួន ២៤០នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៩០នាក់ អ្នកស្លាប់គ្មាន៕
០៧ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវិដ១៩ នៅប្រទេស ប៊្រុយណេ
(Brunei) សរុបចំនួន ១៣៥នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៦៦នាក់ អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ១នាក់៕
០៨ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវិដ១៩ នៅប្រទេស កម្ពុជា
(Cambodia) សរុបចំនួន ១១៤នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៥០នាក់ អ្នកស្លាប់គ្មាន៕
០៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar) សរុបចំនួន ២១នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមិនទាន់មាន អ្នកស្លាប់ ០១នាក់៕
១០ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនប្រជាជនបានឆ្លងវីរុសកូវិដ១៩ នៅប្រទេស ឡាវ
(Laos) សរុបចំនួន ១០នាក់ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមិនទាន់មាន អ្នកស្លាប់គ្មាន៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២