បង្កើតស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីដណ្ដើមយករង្វាន់ធំ1,000ដុល្លារ

ឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់រហូតដល់1,000ដុល្លារ និងឱកាសក្លាយជា WeMedia Creatorដែលទទួលបានចំណូលជារៀងរាល់ខែពីចំនួន Read និង Like ពីការបង្ហោះស្នាដៃរបស់អ្នក។
ដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកដែលតែងតែបង្កើតស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួន TNAOT APP បានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ថ្មីស្រឡាង សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការបង្កើតស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួន នោះគឺ «ក្ដីស្រមៃខ្ញុំ ស្នាដៃខ្ញុំ»។

TnaotApp Event

១.ប្រភេទរង្វាន់៖
១.១ ស្នាដៃដែលល្អជាងគេ៖ផ្អែកទៅតាមពិន្ទុដែលទទួលបាននៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ដោយ៖
លេខ១៖1,000ដុល្លារ
លេខ២៖500ដុល្លារ
លេខ៣៖300ដុល្លារ
លេខ៤ដល់លេខ១០៖5០ដុល្លារ
ឱកាសក្លាយជា WeMedia កិច្ចសន្យាចំនួន 50រង្វាន់។

១.២ រង្វាន់ស្នាដៃល្អប្រចាំថ្ងៃ៖
ជ្រើសរើសស្នាដៃដែលល្អជាងគេប្រចាំថ្ងៃចំនួន៩រង្វាន់ផ្ដល់ជូនជាទឹកប្រាក់ពី $2 -$4 និងរង្វាន់
លួងចិត្តចំនួន 20រង្វាន់ផ្សេងទៀត។

១.៣ រង្វាន់សមាជិក WeMedia ថ្មី៖
តម្រូវឲ្យលោកអ្នកបានបង្ហោះស្នាដៃមានចំនួនលើសពី 1០ស្នាដៃឡើងទៅ ព្រមទាំងក្នុងស្នាដៃនីមួយៗមានចំនួន 4,000Read ឡើងទៅនោះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$10។ ដោយក្នុងម្នាក់មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់នេះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ ហើយសម្រាប់តែស្នាដៃជាប្រភេទស្នាដៃដើមតែប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការចុះឈ្មោះ ចុចត្រង់នេះ
ឬក៏ទស្សន វីដេអូនេះ

អត្ថបទ៖ ប្រូម៉ូត

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២